Your address will show here +12 34 56 78

Regulamin wypożyczalni / Polityka prywatności

Regulamin wypożyczalni

Osoba wypożyczająca ma obowiązek zapoznać się z treścią  regulaminu oraz cennikiem. Jeżeli warunki przedstawione w regulaminie są akceptowalne klient nasz może przystąpić do wypożyczenia sprzętu.  Decydując się na wypożyczenie osoba wypożyczająca sprzęt jest świadoma, że zawiera umowę cywilnoprawną ze Szkoła Narciarstwa i Snowboardu Karpacz  zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających rowery nie będą wypożyczane.

 1. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy Szkoła Narciarstwa i Snowboardu Karpacz
  Mirosław Grabowski ul. Turystyczna 6, 58-540 Karpacz NIP 611-116-78-93.
 2. Aby wypożyczyć rower należy: przedstawić dowód osobisty oraz inny dokument ze zdjęciem, być osobą pełnoletnią, podpisać umowę na wypożyczenie roweru akceptując warunki przedstawione w regulaminie wypożyczalni, wpłacić kaucję na pokrycie szkód związanych z użytkowaniem roweru, wnieść opłatę za wypożyczenie roweru
 3. Na jeden dokument można wypożyczyć jeden rower wraz z dodatkowym wyposażeniem (ochraniacz kręgosłupa, plecak, kask). Wyjątek stanowi rower dziecięcy, który może być dodany do roweru dorosłego, bądź wypożyczony według w/w zasad dla dziecka przez dorosłego. Osoba nie posiadająca ww. dokumentów mogą dokonać wypożyczenia poprzez zabezpieczenie finansowe odpowiadające wartości sprzętu (tzw. depozyt), który ustala wypożyczalnia.
 4. Wypożyczany rower jest czysty i sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 5. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
 6. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości oraz wykorzystania go w bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem sposób.
 7. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
 8. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy jeśli skradziony rower zostanie odzyskany ale uszkodzony w trakcie kradzieży. Wypożyczający ponosi pełny koszt naprawy jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu, powstałych w trakcie wypożyczenia roweru w naszej firmie.
 9. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry.
 10. Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi 500zł.
 11. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
 12. W przypadku uszkodzenia roweru, bądź jego części, wynikającego z użytkowania roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub w trakcie kradzieży, wypożyczalnia naliczy opłatę za usługę naprawy, bądź zakup nowej części do wymiany, zgodnie z fakturą, kosztami podanymi przez serwisanta. Opłata pobierana jest z kaucji, w przypadku, gdy koszt uszkodzenia przewyższa kwotę kaucji, wypożyczający zobowiązany jest niezwłocznie do pokrycia całego kosztu naprawy lub zakupu nowej części. Opłata, nawet nie wymagalna, jest potrącana z kaucji.
 13. Wypożyczający ma świadomość, że jeżdżenie na rowerze związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania sportów rowerowych mogą podlegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci klienta lub osoby trzeciej. Wypożyczający mimo iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
 14. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie do godz. 18:00 – sprawny technicznie.
 15. W przypadku opóźnienia zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni przynajmniej 1 godzinę przed upływem terminu oddania sprzętu. Wypożyczalnia pobiera opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 30 zł.
 16. Brak przedłużenia najmu i brak zwrotu pojazdu po upływie 12 godzin od daty zakończenia najmu zostaje zgłoszony na Policję i traktowany jako przywłaszczenie pojazdu przez najemcę.
 17. Firma Szkoła Narciarstwa i Snowboardu Karpacz Mirosław Grabowski nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.
 18. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji zamówienia.
 19. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Najemcy.
 20. Dane osób wypożyczających rowery i akcesoria będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą wynajęcia sprzętu, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 21. Inne nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.).
 22. Sądem rozpatrującym ewentualne spory jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.
 23. W przypadku nie zastosowania się do zasad obowiązujących w wypożyczalni, pracownik może odmówić wypożyczenia roweru.

Mirosław Grabowski

Szkoła Narciarstwa i Snowboardu Karpacz

www.rowerykarpacz.pl

www.karpacz.net.pl