Your address will show here +12 34 56 78

Regulamin wypożyczalni / Polityka prywatności

Regulamin wypożyczalni

Osoba wypożyczająca ma obowiązek zapoznać się z treścią  regulaminu oraz cennikiem. Jeżeli warunki przedstawione w regulaminie są akceptowalne klient nasz może przystąpić do wypożyczenia sprzętu.  Decydując się na wypożyczenie osoba wypożyczająca sprzęt jest świadoma, że zawiera umowę cywilnoprawną ze Szkoła Narciarstwa i Snowboardu Karpacz  zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających rowery nie będą wypożyczane.

 1. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy Szkoła Narciarstwa i Snowboardu Karpacz
  Mirosław Grabowski ul. Turystyczna 6, 58-540 Karpacz NIP 611-116-78-93. Wypożyczony sprzęt nie jest ubezpieczony, co oznacza, iż wypożyczający ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstały w rowerze podczas jego wypożyczenia, chyba że zawrze umowę ubezpieczenia wyłączającą jego odpowiedzialność. Szczegółowe Informacje dotyczące możliwości zawarcia umów udziela pracownik przedsiębiorcy.
 2. Aby wypożyczyć rower należy: przedstawić dowód osobisty oraz inny dokument ze zdjęciem, być osobą pełnoletnią, podpisać umowę na wypożyczenie roweru akceptując warunki przedstawione w regulaminie wypożyczalni, wpłacić kaucję na pokrycie szkód związanych z użytkowaniem roweru, wnieść opłatę za wypożyczenie roweru
 3. Na jeden dokument można wypożyczyć jeden rower wraz z dodatkowym wyposażeniem (ochraniacz kręgosłupa, plecak, kask). Wyjątek stanowi rower dziecięcy, który może być dodany do roweru dorosłego, bądź wypożyczony według w/w zasad dla dziecka przez dorosłego. Osoba nie posiadająca ww. dokumentów mogą dokonać wypożyczenia poprzez zabezpieczenie finansowe odpowiadające wartości sprzętu (tzw. depozyt), który ustala wypożyczalnia.
 4. Wypożyczany rower jest czysty i sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 5. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
 6. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości oraz wykorzystania go w bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem sposób.
 7. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim. W przypadku użyczenia roweru osobom trzecim przedsiębiorca może zatrzymać wpłaconą kaucję.
 8. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy jeśli skradziony rower zostanie odzyskany ale uszkodzony w trakcie kradzieży. Wypożyczający ponosi pełny koszt naprawy jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu, powstałych w trakcie wypożyczenia roweru w naszej firmie.
 9. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry.
 10. Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi 500zł.
 11. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
 12. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez niego wszystkie szkody w tym również:
  12.1. wyrządzone umyślnie lub nieumyślnie przez Wypożyczającego,
  12.2. powstałe podczas kierowania rowerem przez Wypożyczającego w każdych przypadkach, w tym:
  a) powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego albo stanu wyjątkowego oraz udziału w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu, lub sabotażu;
  b) powstałe w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia, przez osobę trzecią, każdego przestępstwa wskutek którego uszkodzeniu uległ przedmiot wypożyczenia;
  c) powstałe wskutek kradzieży roweru, jego części lub wyposażenia
  d) eksploatacyjne, powstałe w następstwie użytkowania roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  e) powstałe podczas uczestnictwa w rajdach i wyścigach o charakterze wyczynowym, wyczynowego uprawiania sportu, udziału w wyprawach rowerowych do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi;
  f) powstałe podczas transportu roweru innymi środkami lokomocji;
 13. W przypadku uszkodzenia roweru, bądź jego części, wynikającego z użytkowania roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub w trakcie kradzieży, wypożyczalnia naliczy opłatę za usługę naprawy, bądź zakup nowej części do wymiany, zgodnie z fakturą, kosztami podanymi przez serwisanta. Opłata pobierana jest z kaucji, w przypadku, gdy koszt uszkodzenia przewyższa kwotę kaucji, wypożyczający zobowiązany jest niezwłocznie do pokrycia całego kosztu naprawy lub zakupu nowej części. Opłata, nawet nie wymagalna, jest potrącana z kaucji.
 14. Wypożyczający ma świadomość, że jeżdżenie na rowerze związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania sportów rowerowych mogą podlegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci klienta lub osoby trzeciej. Wypożyczający mimo iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
 15. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie do godz. 18:00 – sprawny technicznie.
 16. W przypadku opóźnienia zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni przynajmniej 1 godzinę przed upływem terminu oddania sprzętu. Wypożyczalnia pobiera opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 30 zł.
 17. Brak przedłużenia najmu i brak zwrotu pojazdu po upływie 12 godzin od daty zakończenia najmu zostaje zgłoszony na Policję i traktowany jako przywłaszczenie pojazdu przez najemcę.
 18. Firma Szkoła Narciarstwa i Snowboardu Karpacz Mirosław Grabowski nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.
 19. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji zamówienia.
 20. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Najemcy.
 21. Dane osób wypożyczających rowery i akcesoria będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą wynajęcia sprzętu, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 22. Inne nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.).
 23. Sądem rozpatrującym ewentualne spory jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.
 24. W przypadku nie zastosowania się do zasad obowiązujących w wypożyczalni, pracownik może odmówić wypożyczenia roweru.

Mirosław Grabowski

Szkoła Narciarstwa i Snowboardu Karpacz

www.rowerykarpacz.pl

www.karpacz.net.pl